Gépgkocsi időszakos műszaki vizsgáztatása. Autójavítás.

 

Autószerelés

Vizsgára felkészítés. Időszakos átvizsgálás. Személygépkocsi műszaki vizsga.

Könyvelés Adótanácsadás

Könyvelő Iroda

Műszaki - Vizsga Kapcsolat
"Kocsi" Főoldal
AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI
KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ
BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK
alapvető szabályai
2010.
Kit terhel adókötelezettség?
Új közlekedési eszköznek az Európai Közösség (továbbiakban: Közösség) egyik tagállamából
a másik tagállamába történő olyan értékesítése esetén, melynek eredményeként az új
közlekedési eszköz az egyik tagállamból más tagállamba kerül, a célország szerinti adózás
érvényesül. A célország szerinti adózás oly módon valósul meg az említett esetben, hogy az
eladó az értékesítés tagállamában adómentes Közösségen belüli termékértékesítést, míg a
vevő a beszerzés tagállamában adóköteles Közösségen belüli termékbeszerzést teljesít.
Új közlekedési eszköz Közösségen belüli értékesítése esetén akkor is a célország szerinti
adózás érvényesül, ha a vevő közösségi adószámmal nem rendelkező áfa adóalany, továbbá
akkor is, ha a vevő nem áfa adóalany.1 Új közlekedési eszköznek a Közösség más
tagállamából történő beszerzése esetén tehát minden beszerzőt áfakötelezettség terhel.
Az új közlekedési eszköz esetenkénti (akár egyszeri) értékesítése is már megteremti az
értékesítő áfa adóalanyiságát, ha belföldön küldeményként feladott vagy belföldről fuvarozott
új közlekedési eszközt értékesít belföldön kívülre, de a Közösség területére.2 Új közlekedési
eszköz közösségen belüli értékesítése esetén, minden értékesítő értékesítése adóalanyként
végzett adómentes közösségen belüli termékértékesítésnek minősül.
Mit tekintünk új közlekedési eszköznek? 3
Új közlekedési eszköznek személy és/vagy teherszállításra szolgáló szárazföldi, vízi illetve
légi jármű minősülhet az áfatörvényben meghatározott ismérvek szerint.
Új közlekedési eszköz:
- az a beépített erőgéppel hajtott szárazföldi közlekedési eszköz, amelynek
hengerűrtartalma meghaladja a 48 cm³-t, vagy teljesítménye meghaladja a 7,2 kW-ot
és amely – az értékesítés teljesítésekor – legfeljebb 6000 kilométert futott, vagy
amelynek első forgalomba helyezésétől legfeljebb 6 hónap telt el,
- az a 7,5 métert meghaladó hosszúságú vízi közlekedési eszköz (néhány kivételtől
eltekintve), amely – az értékesítés teljesítésekor – legfeljebb 100 hajózott órát volt
használatban, vagy amelynek első forgalomba helyezésétől számítva legfeljebb 3
hónap telt el,
- továbbá az a légi közlekedési eszköz, amelynek teljes felszállási tömege meghaladja
az 1550 kilogrammot, feltéve, hogy – az értékesítés teljesítésekor – legfeljebb 40 órát
1 Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: áfatörvény) 143. § (2) bekezdés.
2 Áfatörvény 6. § (4) bekezdés a) pont.
3 Áfatörvény 259. § 25. pont.
2
volt használatban, vagy első forgalomba helyezésétől számítva legfeljebb 3 hónap telt
el.
Mindazon Közösségen belüli termékértékesítésekre, termékbeszerzésekre, amelyeknek a
tárgya az előzőekben foglaltaknak megfelel (vagyis új közlekedési eszköznek minősül), az új
közlekedési eszköz Közösségen belüli értékesítésére, beszerzésére vonatkozó speciális
szabályokat is alkalmazni kell.
Személygépkocsinak a Közösség más tagállamából történő beszerzése
Új közlekedési eszköznek minősülő személygépkocsinak a Közösség más tagállamából
történő adóköteles beszerzése akkor valósul meg, ha annak beszerzése ellenérték fejében
történik és a fuvarozásának befejezésekor a Közösség más tagállamában van (vagyis
belföldön), mint ahol a küldeménykénti feladásakor vagy a fuvarozásának megkezdésekor
volt.4
Új közlekedési eszköznek minősülő személygépkocsi az olyan vtsz 87035 alá tartozó jármű,
amely az előzőekben részletezett új szárazföldi közlekedési eszközre vonatkozó feltételeknek
megfelel.
Az adó alapja fő szabály szerint a pénzben kifejezett ellenérték, az adó mértéke 25%.6
Új közlekedési eszköznek minősülő személygépkocsinak a Közösség más tagállamából
történő beszerzése esetén az általános forgalmi adóval kapcsolatos adóztatási feladatokat a
vámhatóság látja el, a beszerzést terhelő adót a vámhatóság állapítja meg (veti ki), ha a vevő:
- áfa adóalanynak nem minősülő magánszemély, illetve egyéb szervezet (beleértve az
eva7 alanyt is);
- áfa adóalanynak nem minősülő adófizetésre kötelezett jogi személy (beleértve az eva
alanyt is);
- kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytató áfa-adóalany;
- alanyi adómentes adóalany;
- mezőgazdasági tevékenységet folytató, különleges jogállású adóalany,
függetlenül attól, hogy közösségi adószámmal rendelkezik-e.8
Mindazok az adózók, akik/amelyek nem tartoznak a felsoroltak közé, tehát általános
szabályok szerint adózó áfa adóalanyok, a személygépkocsinak a Közösség más tagállamából
történő beszerzéséhez kapcsolódó adókötelezettségüket önadózással teljesítik.9 Az új
személygépkocsi Közösségen belüli beszerzését a 1065 számú áfabevallásban szerepeltetik,
áfafizetési kötelezettségüknek e bevallás szerint tesznek eleget. A személygépkocsi
Közösségen belüli beszerzése utáni adókötelezettségük fő szabály szerint – más Közösségen
belüli beszerzéshez hasonlóan – a számla kibocsátásának napján, de legkésőbb az ügylet
teljesítésének napját magában foglaló hónapot követő hónap 15. napján keletkezik.10 Az
4 Áfatörvény 21. § (1) bekezdés.
5 Áfatörvény 124. § (1) bekezdés b) pont.
6 Áfatörvény 72. § és 82. § (1) bekezdés.
7 Egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény 2. §
8 Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 79. § (1) bekezdés h) pont; Áfatörvény
154. § (2) bekezdés.
9 Art. 26. §.
10 Áfatörvény 63. § (1) bekezdés.
3
áfabevallás mellett a Közösségen belüli termékbeszerzéseikről – főszabály szerint11 – a havi
áfa bevallásra kötelezett adóalanyoknak havonta, a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig,
míg a negyedéves áfa bevallásra kötelezett adóalanynak a negyedévet követő hónap 20.
napjáig bekell nyújtaniuk a 10A60 számú összesítő nyilatkozatot is.12 (Az összesítő
nyilatkozat a jogkövetkezmények szempontjából bevallásnak minősül, és azt az állami
adóhatóság által rendszeresített elektronikus űrlapon elektronikus formában kell
benyújtani.)13
Regisztrációs adóköteles motorkerékpár más tagállamból történő beszerzése
Az olyan áfafizetésre kötelezetteknél, akiknél/amelyeknél (az előzőekben foglaltak szerint) a
személygépkocsinak a Közösség más tagállamából történő beszerzését terhelő adót a
vámhatóság veti ki, egyes motorkerékpároknak a Közösség más tagállamából történő
beszerzése esetén is a vámhatóság állapítja meg (kivetéssel) a beszerzést terhelő általános
forgalmi adót. E körbe azok a motorkerékpár beszerzések tartoznak, amelyeknél a
motorkerékpár az előzőekben részletezett új szárazföldi közlekedési eszközre vonatkozó
feltételeknek megfelel, és a küldeménykénti megérkezéskor vagy a fuvarozás befejezésekor a
Közösség más tagállamában van (vagyis belföldön), mint ahol a küldeménykénti feladásakor
vagy a fuvarozásának megkezdésekor volt. Motorkerékpárnak minősül a KRESZ14 alapján
motorkerékpárnak, illetve segédmotoros kerékpárnak minősülő gépjármű mellett az a
személygépkocsiként forgalomba helyezett négykerekű gépjármű is, amelynek saját tömege,
valamint motorteljesítménye a KRESZ alapján motorkerékpárnak minősülő négykerekű
gépjármű ismérveinek felel meg.15
Egyéb új közlekedési eszköz más tagállamból történő beszerzése
A személygépkocsinak (illetve motorkerékpárnak) nem minősülő új közlekedési eszköz más
tagállamból történő beszerzése után az áfafizetési kötelezettség a számla kibocsátásának
napján, de legkésőbb az ügylet teljesítésének napját magába foglaló hónapot követő hónap 15.
napján keletkezik. Fő szabály szerint az adó alapja az ellenérték, az adó mértéke 25%.
Amennyiben az új közlekedési eszköznek – a személygépkocsi és a regisztrációs adó köteles
motorkerékpár kivételével – a Közösség más tagállamából történő beszerzését:
- áfa adóalanynak nem minősülő magánszemély, illetve egyéb szervezet,
- áfa adóalanynak nem minősülő adófizetésre kötelezett jogi személy,
- kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytató adóalany,
11 A főszabálytól eltérően az Art. 8. számú melléklet 1. C) pontja alapján a rá irányadó általános forgalmi adó
bevallási gyakoriságtól függetlenül, az adóalanynak a negyedéves gyakoriságú összesítő nyilatkozatról havi
gyakoriságú összesítő nyilatkozatra kell áttérnie, ha az áfatörvény 89. §-ának (1) és (4) bekezdésében
meghatározott termékértékesítés, valamint a 91. §-ának (2) bekezdése szerinti termékértékesítésnek megfelelő
termékértékesítés tárgynegyedévre vonatkozó, áfa nélkül számított összesített ellenértéke meghaladja a 100 000
eurónak megfelelő pénzösszeget. Ebben az esetben az áttéréssel érintett időszakra vonatkozó összesítő
nyilatkozatot a tárgynegyedév első napjától az értékhatár meghaladásának hónapja utolsó napjáig tartó
időszakról, ezen időszakot követő hónap 20. napjáig kell benyújtani. Az e pontban euróban meghatározott összeg
forintra való átváltására az áfatörvény átváltási árfolyamról szóló 256. §-át kell alkalmazni.
12 Art. 8. számú melléklet 1. A) f. és B) pont.
13 Art. 8. számú melléklet 4. A)-B) pont.
14 A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (továbbiakban: KRESZ).
15 A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény 2. § 10. pont.
4
- alanyi adómentes adóalany,
- mezőgazdasági tevékenységet folytató különleges jogállású adóalany,
- illetve az egyszerűsített vállalkozói adó alanya
teljesíti, a fizetendő általános forgalmi adót, az alanyi adómentes adóalanynak a 1065 számú
bevalláson, míg a többieknek a 1086-os számú bevalláson kell bevallani az adófizetési
kötelezettség keletkezését követő hónap 20. napjáig, és ugyanezen időpontig kell az állami
adóhatósághoz a beszerzést terhelő adót megfizetni.16 A közösségi adószámmal rendelkező
adózónak a Közösségen belüli termékbeszerzéséről 10A60 számú összesítő nyilatkozatot is be
kell nyújtatnia – azon hónapokról, amelyekben ilyen beszerzése volt –, az ügylet teljesítését
követő hónap 20-ig.17
Az előző bekezdés szerinti adózói körbe nem tartozó adóalanyok – tehát az általános
szabályok szerint adózók – az új közlekedési eszköz Közösségen belüli beszerzését a 1065
számú áfabevallásukban szerepeltetik, áfafizetési kötelezettségüknek bevallási
gyakoriságuknak megfelelően tesznek eleget. Az áfabevallási gyakoriságuknak megfelelően
havonta, illetve negyedévente a tárgyhónapot/tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig
nekik is be kell nyújtaniuk a 10A60 számú összesítő nyilatkozatot a Közösségen belüli
termékbeszerzéseikről, melyben szerepelnie kell az eladó közösségi adószámának, valamint a
termékbeszerzés áfa nélkül számított értékének.18 (Az összesítő nyilatkozat a
jogkövetkezmények szempontjából bevallásnak minősül.)
Új közlekedési eszköz Közösségen belüli értékesítése
Az új közlekedési eszköz Közösségen belüli értékesítése – ha belföldön küldeményként
feladott vagy belföldről fuvarozott új közlekedési eszközt értékesítenek belföldön kívülre, de
a Közösség területére19 – olyan adómentes Közösségen belüli értékesítés, amelyhez
kapcsolódó beszerzés áfatartalma bizonyos törvényi keretek között levonható20. Itt szükséges
megjegyezni, hogy (új) közlekedési eszköz esetében fuvarozásnak tekintendő az is, ha a
fuvarozás megkezdésének és befejezésének helye közötti távolságot a közlekedésben maga az
értékesített közlekedési eszköz teszi meg.21
Mint arról a bevezetőben már szó volt, új közlekedési eszköz akár egyszeri, Közösségen
belüli értékesítése is megteremti ezen értékesítés tekintetében az áfaalanyiságot. Ezért az
egyszeri értékesítőnek is be kell jelentkeznie az adóhatóságnál és közösségi adószámot kell
kérnie.22 (Ezen tranzakciót követően közösségi adószámát soron kívül évközben is
megszüntetheti, ha más előírások nem teszik kötelezővé annak meglétét.)
Az értékesítésről kötelező számlát kibocsátani.23 Az új közlekedési eszköz másik tagállamba
történő értékesítése esetén a számlának – az egyéb adatokon felül – tartalmaznia kell a
közlekedési eszköz első forgalomba helyezésének időpontját és szárazföldi közlekedési
eszköz esetén a futott kilométerek számát, valamint beépített erőgépének hengerűrtartalmát
illetve teljesítményét, vízi közlekedési eszköz esetén a hajózott, légi közlekedési eszköz
esetén a repült órák számát, illetve a légi jármű teljes felszállási tömegét. Kötelező továbbá a
16 Art. 1. számú melléklet I. rész B) 3. c) pont.
17 Art. 8. számú melléklet 2. pont.
18 Art. 8. számú melléklet 1. A) f. és B) pont.
19 Áfatörvény 89. § (2) bekezdés.
20 Áfatörvény VII. Fejezet.
21 Áfatörvény 259. § 24. pont.
22 Art. 22. §.
23 Áfatörvény 159. § (1) és 165. § (2) bekezdés.
5
számlában egyértelmű utalást tenni arra, hogy a termék értékesítése után a termék beszerzője
az adófizetésre kötelezett.24
(Annak az adózónak, aki/amely kizárólag az új közlekedési eszköz Közösségen belüli
értékesítése okán válik áfa adóalannyá, az új közlekedési eszköz értékesítésének napján
keletkezik az értékesítés érdekében felmerült beszerzései tekintetében áfalevonási joga. Az
általa levonható áfa összege nem haladhatja meg azt az összeget, amelyet akkor kellene
fizetnie, ha az új közlekedési eszköz értékesítése nem lenne adómentes. Adólevonási jogot az
ilyen adózó is csak az előzetesen felszámított adó összegét hitelesen igazoló dokumentum
birtokában gyakorolhat.)25
Az, aki az új közlekedési eszköz Közösségen belüli értékesítését a Közösség más
tagállamában illetőséggel bíró, közösségi adószámmal nem rendelkező vevő felé végzi,
adatszolgáltatásra kötelezett. Az adatszolgáltatási kötelezettség a 10A88 számú
nyomtatványon teljesítendő az új közlekedési eszköz értékesítését követő hónap 15-éig. Az
adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során adatot kell szolgáltatni, a vevő nevéről,
címéről, az új közlekedési eszköz azonosító adatairól, áfa nélküli ellenértékéről, a számla
kiállításának időpontjáról, illetve az első forgalomba helyezés időpontjáról.26
Az új közlekedési eszköz Közösségen belüli értékesítését végző adózó a Közösség más
tagállamában illetőséggel bíró, közösségi adószámmal rendelkező vevő felé történő új
közlekedési eszköz értékesítését a 10A60 számú (főszabály szerint a bevallási gyakoriságnak
megfelelően havonta, illetve negyedévente a tárgyhónapot/tárgynegyedévet követő hónap 20.-
napjáig benyújtandó) összesítő nyilatkozaton köteles szerepeltetni.27
24 Áfatörvény 169. § k), l) pont.
25 Áfatörvény 122. § (1)-(2) bekezdés; 127. § (3) bekezdés.
26 Art. 3. számú melléklet H. pont.
27 Art. 1. számú melléklet I. rész B) 3. d) pont; a speciális szabályt lásd a 11. számú lábjegyzetben.
A linkek oldalon tárolt hivatkozásaink között szinte mindent megtalál: az autószerelés, könyvelés, klub egyéb sok-sok szolgáltatás és fontos oldal, amire szüksége lehet internetezés és a szürke vagy vidám hétköznapok során.
Autó vizsgáztataás kapcsolat
Vizsgáztatáshoz szükséges okmányok
Gumikról
Vizsgáról